Kassen Paradijsweg maken plaats voor ruim veertig nieuwe woningen

Veel van de kassen links van de Paradijsweg achter de huizen maken plaats voor nieuwe woningen én natuur. ©Google Maps

Papenveer krijgt er, als het bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde’ doorgaat, ruim veertig nieuwe woningen bij. De gemeenteraad stelde 18 maart het bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde – fase 1’ vast. Het plan heeft tot doel de kassen te saneren en hiervoor in de plaats woningen te bouwen met enkele andere aanpassingen voor het kassengebied aan de Westzijde van de Paradijsweg.

In het bestemmingsplan worden diverse Ruimte voor Ruimte woningen mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd worden de glasopstanden gesloopt en nieuwe water-, natuur- en recreatieve elementen gerealiseerd. In alle gevallen betreft het particuliere initiatieven, waarin de gemeente Nieuwkoop alleen een regierol vervult.


Ruimte voor Ruimte

Letterlijk betekent ‘Ruimte voor Ruimte’ dat een bepaalde ruimte of pand ruimte maakt voor de bouw van een nieuwe woning. In ambtelijke termen staat Ruimte voor Ruimte voor ‘de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, kassen of andere gebouwen dan wel de sanering van sierteelt en de bouw van één of meer compensatiewoningen ter plekke of in de directe omgeving van de gesloopte bebouwing of in aansluiting op bestaande bebouwingsclusters.’


Nieuwe woningen

In het plangebied worden 41 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Deze woningen mogen worden gebouwd in ruil voor de sloop van (glas)opstanden van stoppende en verplaatsende tuinbouwbedrijven (de Ruimte voor Ruimte regeling). De maximale kavelgrootte is 1.500 m2. De kavelgrootte mag variëren. Naast vrijstaande woningen kunnen ook 2-onder-1-kap en 3-onder-1-kap woningen een plek krijgen in de deelgebieden.

In het bestemmingsplan zijn niet alleen nieuwe woningen opgenomen. Diverse bedrijfswoningen/bedrijven krijgen een woonbestemming en ook worden enkele bestaande bedrijven en woningen gesloopt en vervangen.

De locaties aan de Paradijsweg waar kassen plaats gaan maken voor woningen. ©ruimtelijkeplannen.nl
Veel groen

Voor alle deelgebieden die zijn aangewezen in bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde’ zijn inrichtingsplannen opgesteld voor woningen en kavels. In de deelgebieden worden de woningen vergezeld door natuurstroken/-bosjes, natuurvriendelijke oevers, nieuwe waterpartijen/-gangen, kruiden- en faunarijk grasland, recreatieve paden en hier en daar een insteekhaven. Vanzelfsprekend zijn ook het aanleggen van ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nodig.

Diverse deelgebieden liggen (voor een deel) in de LIB-zone. In die zone is, vanwege het ruimtegebrek rond luchthaven Schiphol, slechts een beperkte bebouwing mogelijk.


LIB-zone

Diverse deelgebieden liggen (voor een deel) in de LIB-zone. LIB staat voor Luchthavenindelingbesluit. Hierin zijn beperkingen opgenomen die gesteld worden aan het ruimtegebruik rond luchthaven Schiphol en het luchthavenverkeerbesluit (LVB) dat is gericht op de beheersing van de belasting van het milieu door het luchtverkeer. De nieuwe regels zijn op 20 februari 2003 ingegaan, op het moment dat Schiphol de vijfde baan (Polderbaan) in gebruik had genomen. Deze regels moeten gemeenten in acht nemen bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (o.a. de voormalige bouw- of aanlegvergunningen).


Openbare voorziening en Paradijsvogelbloem

In Deelgebied 4 staat een schuur van 150m2. De helft van deze schuur wordt gebruikt voor een openbare voorziening. In de huidige situatie blijft sprake van een ruilbibliotheek, een ontmoetingsruimte en ruimte voor de dorpsraad ‘Rondom de plassen’.

Ook blijft in het bestemmingsplan Zorgboerderij De Paradijsvogelbloem aan de Paradijsweg 4 in Deelgebied 5 behouden. Deze voorziening zal daarnaast op het achterterrein uitbreiden met verschillende kleinschalige bebouwing ten behoeve van dagbesteding en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden.

In onderstaande video van vorig jaar legt de gemeente de plannen voor de Paradijsweg Westzijde uit:

Inzage

Het bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde – fase 1’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 25 maart zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl (klik op ‘Plannaam of -nummer’ en tik in NL.IMRO.0569)
  • Op afspraak (via www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172) in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen het plan toelichten.

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 mei beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Als er geen beroep is ingesteld, treedt het plan in werking op vrijdag 7 mei.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?